Regulamin zamówień publicznych

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

z dnia 17.07.2012

 

 

 

 

 

I.                  Zasady ogólne

 

§ 1

 

            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy jako jednostka budżetowa w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) zobowiązana jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010.113.759 z póź. zm.) udzielając zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

§ 2

 

            Stosując przepisy ustawy należy zawsze uwzględniać inne akty prawne bezpośrednio   z nią związane.

 

§ 3

 

Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych w ZSPg w Drzewicy, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i dotyczy zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót w całości lub części ze środków publicznych.

 

§ 4

 

 Ilekroć mowa o :

A-    cenie ? należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust. pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz.U. Nr 97, poz.1050, z późn. zm.);

B-    dostawach- należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy,  praw oraz innych dóbr na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze;

C-    zamawiającym -  należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy;

 

 

D-    najkorzystniejszej ofercie ? należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia  najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący ? ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;

E-     ofercie częściowej ? należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonania części zamówienia publicznego;

F-     ofercie wariantowej ? należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;

G-    -robotach budowlanych ? należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia        7 lipca 1994r. ? Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn zm), a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ? Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

H-    środkach publicznych ? należy rozumieć środki :publiczne ? w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

I-       usługach ? należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;

J-       wykonawcy ? należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

K-    zamówieniach publicznych ? należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

L-     ustawie ? dotyczy to Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223, poz.1655  z  2007r.z późn. zm.).

 

§ 5

 

1. Zamówieniem publicznym jest umowa odpłatna zawarta między zamawiającym
a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

2. Zamawiający zobowiązany jest, udzielając zamówienie publiczne, do przestrzegania podstawowych zasad :

-   decentralizacji ? gwarantującej zamawiającemu samodzielność działania przy udzielaniu zamówień,      

-          jawności ? zapewniająca jawność prowadzonych procedur,

-          uczciwej konkurencji ? nakładająca na zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji,

-          równego traktowania wykonawców,

-          bezstronności - obligująca, aby czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia wykonywane były przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm,

-          pisemności ? określająca obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji postępowania, porozumiewania się z wykonawcami, formy oferty oraz umów w sprawie zamówień publicznych.

 

 

 

§ 6

 

Zamawiający udzielając zamówienia może dokonać wyboru podmiotu, który będzie realizował to zamówienie (wykonawca) wyłącznie w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybach określonych w ustawie.

 

§ 7

 

1. Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są:

-          przetarg nieograniczony ( art. 39 ? 46 ustawy )

-          przetarg ograniczony ( art. 47 ? 53 ustawy ).

 

2. Pozostałe tryby udzielania zamówień publicznych wymaga spełnienia określonych             w ustawie przesłanek ( art. 54 ? 81 ustawy ).

 

§ 8

 

1. Prawo zamówień publicznych, regulując m.in. zasady i tryby udzielania zamówień publicznych, przewiduje, iż przepisów ustawy nie stosuje się przy udzielaniu określonych zamówień. Określa je art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych mówiący że ustawy tej nie stosuje się do:

  1)  zamówień udzielanych na podstawie:

a)  szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie,

b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień,

c)  umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;

  2)  zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:

a)  wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,

b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,

c)  obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,

d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,

e)  gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,

f)  gromadzeniem złota i metali szlachetnych,

g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;

2a)  (8) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:

a)  związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej:

?  prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,

?  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,

b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;

  3)  zamówień, których przedmiotem są:

a)  usługi arbitrażowe lub pojednawcze,

b) usługi Narodowego Banku Polskiego,

e)  usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,

f)  dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,

h) zakup czasu antenowego,

i)  nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,

j)  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,

k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,

l)  usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;

  4)  umów z zakresu prawa pracy;

  5)  zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa;

5a)  zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

  6)  zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług;

  7)  przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw;

  8)  zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro;

  9)  (uchylony);

10)  zamówień, których głównym celem jest:

a)  pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub

b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub

c)  świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej;

11)  nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego,

12)  koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,

13)  zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ administracji rządowej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a)  zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu administracji rządowej,

b) organ administracji rządowej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

c)  przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

 

 

 

W przypadku ww. zamówień :

-  nie ma obowiązku powoływania komisji przetargowej ( bez względu na wartość zamówienia );

- udzielenie zamówienia jest możliwe pomimo istnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy, któremu zamówienie jest udzielane;

-  w związku z tym, że nie ma możliwości wykluczania wykonawcy z postępowania, nie można żądać oświadczenia o spełnieniu przez tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jak i dokumentów potwierdzających ich spełnienie;

- można udzielać zamówień na ww. dostawy i usługi bez zgody Prezesa Urzędu bez względu na ich wartość;

- przy udzielaniu zamówień na dostawę mediów ( wody, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej ), można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony bez zgody Prezesa Urzędu

 

§ 9

 

1. Dostawcą lub wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie     (art.23 ust.1), która odpowiednio : ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

2. W związku z tym, że zamówienia publiczne mogą być powierzone tylko podmiotom zdolnym do ich wykonania, warunkiem udziału w postępowaniu jest :

a)  - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

b) - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także  

       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

       zamówienia,

d) - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

3. Określone w pkt.2  § 9 regulaminu warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne mają walor ogólny, co oznacza, iż każdorazowo należy precyzować te warunki       w zależności od potrzeb konkretnego postępowania.

 

 

§ 10

 

1. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą występować w imieniu zamawiającego ani też wykonywać czynności związanych          z postępowaniem o zamówienie publiczne, a także być biegłymi osoby, które:

      -    pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

            z oferentem lub są zastępcą prawnym bądź członkami władz osób prawnych

            ubiegających się o zamówienie publiczne,          

-          przed upływem trzech lat od daty  wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

-          pozostają z dostawca lub wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 

2. Osoby występujące w imieniu zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają oświadczenie pisemne o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa powyżej.

 

II.               ZASADY  UDZIELANIA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

 

 

 

§ 11

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i przeprowadza zamawiający, zapewniając zachowanie uczciwej konkurenci oraz równe traktowanie wykonawców.

 

2. Można powierzyć zarówno przygotowanie jak i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osobie trzeciej, która będzie działała wówczas jako pełnomocnik zamawiającego, zapewniając bezstronność obiektywizm.

 

§ 12

 

1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania jest dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Może on powierzyć podległemu pracownikowi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne. Wówczas ponosi on odpowiedzialność w zakresie powierzonych im zadań.

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne i prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 

§ 13

 

1. W zależności od wartości zamówienia dyrektor szkoły może powołać komisję przetargową, która nie posiada uprawnień do dokonywania czynności prawnych a jedynie przedstawia swoje propozycje dyrektorowi szkoły.

 

2. Powołanie komisji przetargowej jest obligatoryjne, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 125.000 euro, fakultatywne w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza tej kwoty.

 

3. Powołanie komisji nie jest obowiązkowe, bez względu na wartość zamówienia w przypadku zamówień, których przedmiotem jest: dostawa wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła, powszechnych usług pocztowych, usług przewozu kolejowego.

 

4. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub też być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy komisja powoływana jest do przeprowadzenia określonego postępowania o zamówienie publiczne.

 

5. Dyrektor szkoły określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, zapewniając jej sprawne działanie, przejrzystość podejmowanych przez komisję decyzji jak również indywidualizację odpowiedzialności jej członków w ramach powierzonych im czynności.

 

6. Członkami komisji przetargowej nie muszą być wyłącznie pracownicy szkoły.

 

7. Do czynności, które mogą być powierzone komisji, należy:

    - przygotowanie propozycji wyboru trybu, w którym będzie prowadzone postępowanie,

    - oszacowanie wartości zamówienia,

    - opis przedmiotu zamówienia,

    - przygotowanie treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

    - ocenę spełnienia przez dostawców czy wykonawców warunków udziału w postępowaniu

      o udzielenie zamówienia publicznego,

    - badanie i ocenę ofert.

 

§ 13

 

1. Przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

 

2. Ustawa zakazuje opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

 

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV ).

 

§ 14

 

1. Podstawę ustalenia wartości zamówienia stanowi całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług ( VAT), ustalone z należytą starannością.

 

2. Podstawa obliczenia wartości zamówienia na :

a)      dostawy, czy usługi jest wartość rynkowa rzeczy lub świadczeń będącym przedmiotem zamówienia;

b)      dostawy lub usługi powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień :

-          na tożsame usługi lub dostawy- należące do tej samej kategorii ( dla usług ) lub grupy ( dla dostaw ) Wspólnego Słownika Zamówień, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub  w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw lub usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalanego w ustawie budżetowej, albo

-          których zamawiający zamierza udzielić w ciągu 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy;

 

c)      roboty budowlane jest kosztorys inwestorski, sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane..

d)     Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są w szczególności opłaty, prowizje i odsetki.

 

 

 

 

 

§ 15

 

1. Obliczanie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż :


a) 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są dostawy lub usługi;

b) 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są roboty budowlane lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

 

2. Obliczenie wartości zamówienia dokonane w terminie wcześniejszym powinno być uaktualnione w terminie, o którym mowa w pkt.1.

 

3. Przeliczenie równowartości kwoty euro na złote i odwrotnie dokonuje się według średniego kursu złotego w stosunku do euro ( Dz.U. z 2004r. Nr 40, poz. 356 ) ustalonego co najmniej raz na dwa lata przez Prezesa Rady Ministrów.

 

 

§ 16

 

1. Nie można w celu ominięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartość zamówienia.

 

  1. Jeżeli zamówienie ma być wykonane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością takiego zamówienia jest suma wartości poszczególnych części (art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy).

 

  1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane albo dostawy lub usługi, do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy (art.5 ust.2 ustawy).

 

  1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych (art.6 ust.3 ustawy ).

 

§ 17

 

1. Podstawowym dokumentem dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

2. Szczegółową zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa art. 36 ust.1 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. III.           TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

§ 18

 

1. Zamówień publicznych udziela się w trybie :

 

a)      przetargu nieograniczonego 

b)      przetarg ograniczony

c)      negocjacje z ogłoszeniem

d)     negocjacje bez ogłoszenia

e)      zamówienie w trybie z wolnej ręki

f)       zapytanie o cenę

g)      aukcja elektroniczna

 

2. Zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla poszczególnych trybów określa Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 19

 

1. Zasady przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125.000 euro, dla trybów oznaczonych       w § 16 literami od ?-a? do ?-d?  zawiera załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

 

2. Udzielenie zamówienia w trybie innym niż wymienione jest możliwe wyłącznie                     w okolicznościach wskazanych w ustawie.

 

§ 20

 

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących przygotowania oferty do każdego                         z prowadzonych postępowań zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ; Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.).

 

§ 21

 

1.   Czynności związane z wyborem wykonawcy zamówienia podzielone są na dwa etapy:

      a) w pierwszej kolejności dotyczą sprawdzenia, czy ubiegający się o udzielenie   zamówienia publicznego wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie

           podlegają wykluczeniu;                  

      b)  drugi etap polega na  dokonaniu oceny złożonych przez wykonawców ofert.

     

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy wyklucza się :

-  dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je                   z nienależytą starannością,  szkoda nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że zaistniały okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

-          dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono;

-          dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;

-          osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

-          osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

-          spółki jawne, partnerskie czy komandytowe, których wspólnika, partnera czy komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku          z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

-          dostawców lub wykonawców, którzy wykonywali czynności związane                           z przygotowaniem prowadzonego postępowania,  nie spełniają warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy lub w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń bądź nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, nie wnieśli wadium.

 

3. Oferta dostawcy lub wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana, a zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego dostawce lub wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

4. Członkowie komisji przetargowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w  szczególności dokonują oceny złożonych ofert  oraz proponują wybór oferty najkorzystniejszej.

 

5. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, zatwierdzając propozycje komisji.

 

6.  W przypadku, gdy w wyniku oceny i badania ofert dwie z nich otrzymają jednakową          i najwyższą spośród ważnych ofert liczbę punktów , zamawiający spośród tych ofert  wybiera ofertę z niższą ceną.

 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jedynym kryterium oceny jest cena  zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym  przez zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż podane w złożonych ofertach.

 

8. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, a wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

9. Art. 92 ustawy nakazuje zamawiającemu niezwłocznie zawiadomić o wyborze oferty wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego nie pomijają tych, którzy wykupili specyfikację istotnych warunków zamówienia i nie złożyli w wyznaczonym terminie ofert.

 

§ 22

 

1. W świetle przepisów ustawy możliwe jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Art.93 ustawy szczegółowo podaje okoliczności, w których dopuszcza się unieważnienia postępowania.

 

 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

§ 23

 

1. Dla postępowań, w których zamawiający przekazuje wykonawcom zawiadomienie              o wyborze najkorzystniejszej oferty, ustala się 7-dniowy termin ( liczony od dnia przekazania takiego zawiadomienia ) , po upływie którego zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

3. Prawo zamówień publicznych zakazuje dokonywanie zmian poszczególnych postanowień zawartych w umowie jak również wprowadzania nowych, za wyjątkiem zmian, które:

- są korzystniejsze dla zamawiającego,

- konieczności wprowadzenia zmian nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy 

   ( bez względu na to, czy są dla zamawiającego korzystne czy nie).

 

4. Do zawieranych umów o zamówienie publiczne należy bezwzględnie stosować przepisy zawarte w Dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. Nadzór nad realizacją umowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy sprawuje :

- Dyrektor Zespołu Szkół..

 

 

§ 24

 

Dostawcy, wykonawcy a także innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku podczas ubieganie się o zamówienie publiczne, przysługują środki ochrony prawnej, które szczegółowo ujmuje Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

  1. IV.           POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 

 

§ 25

 

 

1. Dokumentację  postępowania o zamówienie publiczne przechowuje:

- Dyrektor Zespołu Szkół..

 

2. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne musi być zgodna z zapisami art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3. W szczególności dokumentacja musi zawierać :

-          wniosek o uruchomienie postępowania zgodny z formularzem stanowiącym załącznik 

nr 2 niniejszego regulaminu,

        -     decyzję dyrektora szkoły o powołaniu komisji przetargowej,

        -     specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzoną przez dyrektora szkoły,

      -     ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne,

      -     wykaz oferentów, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia,

        -  protokół postępowania lub dokumentacje podstawowych czynności postępowania              w zależności od szacunkowej wartości zamówienia,

        -     ogłoszenie o wyniku postępowania,

        -     umowę o zamówienie publiczne.

 

§ 26

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zamówień publicznych   w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, przez  :

a)      5 lat ? dotyczy planów i sprawozdań z zamówień publicznych,

b)      5 lat  - dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,

c)      10 lat ? rejestru zamówień publicznych,

d)     10 lat ? umowy zawarte w wyniku zamówień publicznych.

 

 

§ 27

 

Regulamin zamówień publicznych wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2012r.