Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania pracowników

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Drzewicy z dnia 17.07.2012r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa:

1)      wymagania kwalifikacyjne pracowników,

2)      szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

3)      warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, dodatku za pracę w porze nocnej i dodatku za opiekę nad pracownikiem w służbie przygotowawczej,

4)      warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż jubileuszowa.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      ustawie- rozumie się przez to ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

2)      rozporządzeniu- rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398)

3)      Kodeksie pracy- rozumie się przez to ustawę z 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

4)      Pracownikach administracji i obsługi- rozumie się przez to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, niebędących nauczycielami

5)      Dyrektorze- rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

6)      szkole- rozumie się przez to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

 

§ 3

1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Dopuszcza się zatrudnianie osoby niespełniającej wymagań kwalifikacyjnych na danym stanowisku, określonych w tabeli, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem spełniania minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu, jeśli w procesie naboru nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.

3. Na stanowiskach niewymienionych w tabeli, o której mowa w ust. 1, ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników na poziomie minimalnych wymagań na tych stanowiskach, określonych w rozporządzeniu.

§ 4

Pracownikom przysługuje:

1) wynagrodzenie zasadnicze- na zasadach określonych w regulaminie i rozporządzeniu,

2) dodatek za wieloletnią pracę- na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,

3) dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, dodatek za opiekę nad pracownikiem w służbie przygotowawczej- na zasadach określonych w regulaminie,

4) dodatek za pracę w porze nocnej- na zasadach określonych w Kodeksie pracy i regulaminie,

5) dodatek za pracę w niedziele i święta- na zasadach określonych w Kodeksie pracy,

6) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych- na zasadach określonych w Kodeksie pracy,

7) premia- na zasadach określonych w regulaminie,

8) nagroda jubileuszowa- na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,

9) nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej-na zasadach określonych w regulaminie,

10) dodatkowe wynagrodzenie roczne- na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 z późn. zm.),

11) odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę- na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu,

12) odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika- na zasadach określonych w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.),

13) odprawa pośmiertna- na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

 

§ 5

 

1. Maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Maksymalne kategorie zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Na stanowiskach niewymienionych w tabeli, o której mowa w ust. 2, maksymalna kategoria zaszeregowania jest wyższa o dwie kategorie w stosunku do minimalnej kategorii zaszeregowania określonej w rozporządzeniu.

4. Pracownik zatrudniony zgodnie z § 3 ust. 2 otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w maksymalnej wysokości niższej o jedna kategorię zaszeregowania niż maksymalna kategoria zaszeregowania przewidziana dla danego stanowiska, do czasu uzyskania wymagań określonych w załączniku nr 1 do regulaminu.

 

§ 6

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

1) główny księgowy

2. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości od 10 do 100% przysługującego pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010.77.512 z późn. zm.)

 

§ 7

 

1. Dodatek służbowy może być przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

2. Dodatek służbowy jest przyznawany przez Dyrektora na czas określony nie dłuższy niż istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, z tym, że nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

§ 8

 

Pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego pracownika, nie niższy jednak od ustalonego na podstawie art. 151 § 1 Kodeksu pracy.

 

§ 9

 

1. Premia przysługuje pracownikowi, który właściwie wykonuje swoje obowiązki, a w szczególności:

1) terminowo i przy zachowaniu należytej jakości wykonuje zadania służbowe,

2) przestrzega ustalonego czasu pracy,

3) przestrzega regulaminu pracy,

4) przejawia koleżeński stosunek do współpracowników,

5) taktownie i życzliwie zachowuje się i zwraca do interesantów,

6) wykazuje się samodzielnością działania,

7) przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

8) dba o mienie zakładu pracy oraz wszelkie urządzenia, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie stanowiska pracy,

9) przestrzega tajemnicy służbowej.

2. Premia może być przyznana do wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

3. Oceny właściwego wykonania obowiązków przez pracownika dokonuje jego bezpośredni przełożony.

4. Pracownik zostaje pozbawiony całości lub części premii w danym miesiącu w przypadku:

            1) niewykonania lub nienależytego wykonania zadań służbowych,

            2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

            3) nieprzestrzegania regulaminu pracy,

4) nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

5) spowodowania szkody w mieniu szkoły,

6) nieprzestrzegania tajemnicy służbowej,

7) ukarania karą upomnienia lub nagany,

8) rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

5. Decyzję o przyznaniu lub pozbawieniu premii podejmuje dyrektor na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.

6. Premię wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010.77.512 z późn. zm.)

 

 

 

§10

 

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac.

2. Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach środków posiadanych na wynagrodzenia osobowe.

3. Nagroda może być przyznana za:

            1) wzorowe wypełnianie obowiązków,

            2) złożoność i trudność wykonywanych zadań,

            3) wykonanie zadania ważnego dla szkoły,

            4) wykazywanie inicjatywy i samodzielności w pracy,

            5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

4. Nagroda może być przyznana pracownikowi, z co najmniej rocznym stażem pracy w szkole.

5. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.

6. Nagrody przyznawane są w następujących terminach:

            1) Dzień Edukacji Narodowej

            2) na koniec roku kalendarzowego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia                                          osobowe

           

§ 11

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, ustawy, rozporządzenia oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

 

§ 12

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole z mocą obowiązywania od 01.08.2012