Regulamin stypendiów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Drzewicy

zaktualizowany w dniu 15.06.2012

 

Opracowany na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

§ 1

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym raz w semestrze przez Dyrektora Szkoły.

 § 2

Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

§ 3

Stypendium za wyniki w nauce otrzymać może jest uczeń,  który uzyskał:

wysoką średnią ocen ustaloną przez komisję stypendialną oraz  co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres                    (semestr), w którym przyznaje się to świadczenie.

 

                                                           § 4

 

Stypendium  za osiągnięcia sportowe otrzymać może uczeń, który uzyskał:

 wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym  oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania  w okresie (semestrze) poprzedzającym okres ( semestr), w którym przyznaje się to świadczenie.

 

§ 5

Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną.

§ 6

Komisja Stypendialna ustala średnią ocen o której mowa w  &2, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Opinia wyrażana jest w formie pisemnej.

§ 7

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa do komisji stypendialnej wychowawca klasy.

Komisja stypendialna opiniuje wniosek i przekazuje go wraz z opinią Dyrektorowi Szkoły.

§ 8

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,   ze środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej oraz rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Stypendium nie może przekroczyć  dwukrotnej wartości kwoty , o której mowa  w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 3003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz  kwoty określonej  w danym okresie  na mocy uchwały  przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński .

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania