Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W DRZEWICY

 

 

 

 

Regulamin określa zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy oraz wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy pracownikami podnoszącymi kwalifikacje a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, zwanym dalej Zespołem, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

§ 1.

 

1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników może odbywać się w formach pozaszkolnych- szkolenia, konferencje i seminaria, zwane dalej szkoleniami.

2. Na powyższe formy kształcenia mogą być skierowani pracownicy Zespołu zatrudnieni na czas określony, czas nieokreślony, oraz na podstawie wyboru i powołania.

3. Warunkiem skierowania jest zgodność kierunku szkolenia z wykonywanym zakresem czynności.

 

§ 2.

 

  1. Poszczególni pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy do dnia 30 listopada zgłaszają potrzeby szkoleniowe na następny rok zgodne z powierzonym zakresem czynności oraz potrzebami wynikającymi ze zmian w przepisach prawa.
  2. Starszy referent do spraw dokumentacji szkolnej na podstawie informacji w zakresie potrzeb szkoleniowych pracowników, o których mowa w ust. 1 w porozumieniu z Księgowością, po uwzględnieniu możliwości finansowych, przygotowuje plan szkoleń.
  3. Plan szkoleń podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Drzewicy do dnia 15 grudnia.
  4. Doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Drzewicy odbywa się zgodnie z  uchwałą Zarządu Powiatu w Opocznie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński na 2012 rok i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

§3.

 

1 Potwierdzenie możliwości realizacji szkolenia odbywa się w następującej kolejności:

I. pracownik dokonuje wstępnej weryfikacji zakresu szkolenia pod względem jego zgodności z wykonywanym zakresem czynności

II. Dyrektor lub bezpośredni przełożony ocenia poziom merytoryczny szkolenia i akceptuje.

III. Główna Księgowa Zespołu potwierdza możliwość przeznaczenia określonych środków finansowych na realizację szkolenia.

 

§4.

 

1 Po uzyskaniu potwierdzeń, o których mowa w § 3, pracownik Sekretariatu zgłasza udział pracownika w szkoleniu i kieruje do organizatora egzemplarz z akceptacją Dyrektora.

2. Pracownik po zakończeniu szkolenia zobowiązany jest do złożenia w Sekretariacie pisemnego potwierdzenia (zaświadczenia) o odbyciu szkolenia, które wpinane jest do teczki akt osobowych.