Regulamin kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej

 

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

§ 2

1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b) skuteczności i efektywności działania,

c) wiarygodności sprawozdań,

d) ochrony zasobów,

e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g) zarządzania ryzykiem.

2. Obszary Kontroli Zarządczej:

a) środowisko wewnętrzne;

b) cele i zarządzanie ryzykiem;

c) mechanizmy kontroli;

d) informacja i komunikacja;

e) monitorowanie i ocena

3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej:

a) gdy mowa o ?Ustawie o systemie oświaty? rozumieć należy przez to USTAWĘ z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2010 r nr 54/320 z póź. zm.)

b) gdy mowa o ?Karcie nauczyciela? rozumieć należy przez to USTAWĘ z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 roku nr 219/1706 z póź. zm.).

 

Środowisko wewnętrzne

§ 3

1. Zasady etyczne i wymagania formalno prawne dla nauczycieli określa Karta nauczyciela oraz Ustawa o systemie oświaty

2. Nauczyciele oraz zatrudnieni w szkole pracownicy samorządowi są świadomi wartości etycznych przyjętych w Szkole określonych w Kodeksie Etyki.

§4

1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata.

2. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza komisja rekrutacyjna określona w regulaminach naboru pracowników.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późniejszymi zmianami).

4. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).

5. Każdemu pracownikowi Szkoły przedstawiono na piśmie opis stanowiska pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika.

§ 5

1. Praca nauczyciela w Szkole podlega ocenie. Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzenia oceny nauczyciela znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 123 poz. 1022)

2. Praca pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole podlega ocenie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  2001r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

§ 6

1. Strukturę organizacyjną Szkoły, szczegółowy zakres kompetencji dyrektora, wicedyrektora i pozostałych pracowników określa statut szkoły

 

Cele i zarządzanie ryzykiem

§ 7

1. Misją Szkoły jest realizacja zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty oraz wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Misję Szkoły określa wstęp do Ustawy o systemie oświaty ? Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości ? za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności?.

2. Szczegółowe ustalenia misji szkoły zawiera Statut szkoły.

§ 8

1. Cele i zadania Szkoły określa Ustawa o systemie oświaty, a precyzuje Statut Szkoły zgodnie z przepisami ustawy

2. Cele szkoły są określane w planie rozwoju szkoły. Cele szkoły na rok kolejny określa zespół w skład którego wchodzą:

a) dyrektor szkoły,

b) główny księgowy w zakresie działalności finansowej

d) rada pedagogiczna

3. Zespół określa cele szkoły na rok kolejny w terminie do 30 listopada

4. Wyznaczone przez zespół cele są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.

5. Zespół określony w ustępie 2 określa mierniki realizacji celów. Mierniki są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.

§ 9

1. Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów ustalonych w trybie określonym w § 8 regulaminu.

2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:

a) identyfikację ryzyka,

b) monitorowanie realizacji zadań,

c) analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych.

3. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się ustalenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki ocen i kontroli.

4. Identyfikacji ryzyk dokonuje zespół określony w § 8 ust. 2 regulaminu.

5. O terminie przeprowadzenia identyfikacji ryzyk decyduje dyrektor szkoły.

6. Ponowna identyfikacja ryzyk jest przeprowadzana również w przypadku istotnej zmiany warunków w których funkcjonuje szkoła.

7. O przeprowadzeniu ponownej identyfikacji ryzyka decyduje dyrektor Szkoły.

8. Zidentyfikowane ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.

9. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków wystąpienia danego ryzyka.

10. Analizy ryzyka dokonuje zespół określony w § 8 ust. 2 regulaminu.

11. Przewidywane skutki wystąpienia ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i

ryzyk.

§ 10

1. Dyrektor szkoły i pozostali członkowie zespołu określonego w § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu na postawie wyników analizy ryzyka i przewidywanych skutków wystąpienia danego ryzyka określają rodzaj możliwych reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).

2. Członkowie zespołu określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Opisy działań w reakcji na ryzyko są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.

3. Odpowiedzialność za realizację działań mających na celu zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu ponosi dyrektor szkoły i osoby odpowiedzialne za realizację celów szkoły za dany rok.

 

Mechanizmy kontroli

§ 11

1. Kontrolę finansową sprawuje dyrektor lub pracownicy, którzy przyjęli obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.

2. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje:

a) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

b) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

c) prowadzenie gospodarki finansowej.

3. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani są:

a) dyrektor szkoły, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej,

b) pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne upoważnione osoby.

4. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez dyrektora szkoły już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.

5. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich zaproponowane a dotyczące kosztów są korzystne dla szkoły i mają pokrycie w planie finansowym szkoły.

6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący:

a) zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi szkoły z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień;

b) odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami; zawiadamia jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi nieprawidłowości.

7. Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi :

a) Zakładowy plan kont

b) Instrukcja inwentaryzacyjna

c) Instrukcja obiegu dokumentów

d) Regulamin zamówień publicznych

e) Instrukcja kancelaryjna

f) Instrukcja postępowania przy udzielaniu przez ZSPg w Drzewicy zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy ? Prawo zamówień publicznych.

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej zawarte są w Regulaminie kontroli wewnętrznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy z dnia 31.01.2008 roku ? Procedury kontroli wewnętrznej.

10. Jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów określa instrukcja obiegu dokumentów, przyjęta Zarządzeniem Dyrektora w sprawie zaktualizowania instrukcji obiegu dokumentów z dnia 04.01.2010 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

 

 

Informacja i komunikacja

§ 12

Osoby zarządzające oraz pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. Dyrektor Szkoły powinien zapewnić prawidłowy przepływ potrzebnych informacji wewnątrz jednostki. Efektywny system komunikacji powinien zapewnić nie tylko przepływ informacji, ale także właściwe zrozumienie przez odbiorców.

Należy zapewnić efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań.

 

 

Monitorowane i ocena

§ 13

1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.

2. Dyrektor szkoły w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.

3. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązani są także inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze.

4. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej.

5. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

6. Dyrektor szkoły podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w szkole procedur i regulaminów.

§ 14

1. Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.

2. Samooceny dokonuje dyrektor szkoły.

3. Wyniki samooceny wpisywane są w kwestionariuszu samooceny.

§ 15

1. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli są podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w szkole. Ocena stanu kontroli zarządczej stanowi podstawę do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, sporządzanego przez dyrektora szkoły za poprzedni rok.

2. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.