Terroryzm

Instrukcja

w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

 

 

§ 1

Instrukcje opracowano na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących oraz wypracowanych

i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli wewnętrznej,

a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z

późn. zm),

2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. Nr 121 poz 591 z

późn. zm.),

3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu (tj. z 2010 r. Dz. U.Nr 46, poz. 276),

4) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- ustawie ? dotyczy ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276)

- ustawie o finansach publicznych ? dotyczy to ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz. 2104 z późn. zm.),

- kodeksie karnym ? dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),

- jednostce ? oznacza to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

- kierownika jednostki ? oznacza to dyrektora Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

- głównym księgowym ? oznacza to głównego księgowego Zespołu Szkół

- GIIF ? oznacza to Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

 

§ 3

Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych obowiązani są do:

1) zwracania szczególnej uwagi na:

a) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających min. Na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

c) szybkie, częste i bez racjonalnych powodów wycofywanie z rachunków przekazanych wcześniej środków,

d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówka, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie,

e) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

2) dokonywać bieżącą analizę i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

3) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,

4) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,

5) dokonać opisu transakcji, o którym mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,

6) przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

 

§ 4

1. Gł. Księgowy, który jest koordynatorem ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia barku zasadności powiadomienia GIIF ? koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- kierownik jednostki,

- główny księgowy jednostki,

- skarbnik powiatu.

 

§ 5

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. szkolenie w zakresie spraw objętych niniejszą Instrukcją,

2. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,

3. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

4. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie kierownikowi propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Instrukcji

 

 

 

 

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

 

 

Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 

W związku z art 15a ust l pkt 112 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Z 2010 r. Dz. U. Nr 46, póz. 276) powiadamiam, że

w trakcie kontroli/ w wyniku analizy * (należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź

rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GHF)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu *

Opis ustaleń:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać dane wymienione w art 12 ust l ustawy, a

ponadto wskazane w art 9 ustawy)

...........................................

załączniki:

(zgodnie z art. 15a ust l pkt 2 należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących

transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o

którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach

przeprowadzających te transakcje)