Kodeks etyki

KODEKS  ETYKI

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

 1. Wprowadzenie

      Celem Kodeksu etyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
  zwanego dalej Kodeksem, jest przyczynianie się do rzetelnego, godnego i uczciwego postępowania przy wykonywaniu swojej pracy. Standardy etyczne i wzorce zachowań muszą wychodzić poza zwykłe przestrzeganie przepisów prawa. Odzwierciedlają one uczciwość kierownictwa oraz przywiązanie do wartości etycznych. Kodeks stanowi zestawienie zasad i reguł postępowania, jakimi powinien kierować się pracownik w codziennej pracy. Kodeks zawiera ogólne wymagania dotyczące pracownika zatrudnionego w administracji publicznej.
 2. Zakres obowiązywania

Niniejszy Kodeks obowiązuje pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

 

 1. Zasady

     Pracownik powinien przestrzegać następujących zasad:
 • Uczciwość

  Pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien postępować uczciwie, tj. w zgodzie ze swoimi przekonaniami, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością-tak, aby nie dawać powodu do podważania prezentowanych przez niego ocen i opinii.

Pracownik powinien:


- wykonywać swoją pracę uczciwie, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem;
- przestrzegać przepisów prawa;
- uznawać i wspierać cele szkoły, które są zgodne z prawem i zasadami etyki;
- przedkładać dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

Pracownik nie powinien angażować się w działania sprzeczne z prawem.

 

 

 • Obiektywizm

  Pracownik powinien zachować obiektywizm podczas wykonywania  swojej pracy, formułować swoje oceny w oparciu o fakty, w sposób bezstronny i wolny od uprzedzeń oraz unikać konfliktu interesów.
  Pracownik powinien unikać sytuacji, w których mógłby czuć się niezdolny do wydawania obiektywnych opinii, zgodnych z jego wiedzą i umiejętnościami.

     Pracownik powinien:


-zachowywać obiektywizm przy zbieraniu, ocenianiu i przekazywaniu informacji na temat badanej działalności lub procesu;
-dokonywać wyważonej oceny, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z przeprowadzanym zadaniem;
-chronić swoją niezależność przed próbami wpływania na wyciągane przez niego wnioski;
-przedstawiać jasne i przejrzyste sprawozdania, oparte na dowodach zebranych i ocenionych zgodnie z przepisami prawa w jednostkach sektora finansów publicznych.

Pracownik nie powinien kierować się własnym interesem ani też ulegać wpływom innych osób przy formułowaniu swoich ocen.

 • Poufność

  Pracownik powinien szanować wartość i własność informacji, którą otrzymuje i nie ujawniać jej bez odpowiedniego upoważnienia, chyba że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej ujawnienia.

Pracownik powinien:


- rozważnie wykorzystywać i chronić informacje uzyskane w trakcie wykonywania swoich obowiązków;
- nie powinien wykorzystywać informacji dla uzyskania osobistych korzyści lub w jakikolwiek inny sposób, który byłby sprzeczny z prawem lub przynosiłby szkodę realizacji celów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

 

 • Profesjonalizm

   Pracownik powinien wykorzystywać posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do możliwie najbardziej profesjonalnego wykonywania swoich zadań.

  Pracownik powinien:

  -podejmować się takich zadań, do wykonania których posiada wystarczające kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;
  -wykonywać zadania zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy;
  -stale podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe oraz efektywność i jakość wykonywanych zadań;
  -być zawsze przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania oraz dążyć do pełnej znajomości aktów prawnych dotyczących działalności Szkoły. 


    Jeśli pracownik nie posiada wystarczającej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji niezbędnych do wykonania danych czynności, powinien wystąpić o wsparcie merytoryczne lub pomoc do innych pracowników ZSPg.

 •         Postępowanie pracownika i relacje pomiędzy współpracownikami

 

Pracownik powinien postępować w sposób sprzyjający umacnianiu zawodowej współpracy i dobrych stosunków z innymi pracownikami.

 Pracownik powinien:


- rozumieć, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie niewłaściwe, jakie konsekwencje może spowodować niewłaściwe zachowanie, a także jakie działania należy podjąć, jeżeli staną się świadomi niewłaściwego zachowania;
- w stosunkach z innymi pracownikami postępować w sposób godny i uczciwy.

 

 •   Konflikt interesów


    Pracownik nie powinien brać udziału w zadaniu, które może prowadzić do powstania konfliktu interesów, a także nie powinien wykorzystywać swojej funkcji do prywatnych celów.

 
  Pracownik powinien:

 
- dbać o ochronę swojej niezależności i unikać konfliktu interesów, odmawiając przyjmowania jakichkolwiek korzyści, które mogłyby naruszać jego niezależność, uczciwość i obiektywizm w wykonywanej pracy lub mogłyby być postrzegane w ten sposób;
 
- unikać powiązań, które mogą powodować ryzyko korupcji lub mogą być źródłem wątpliwości, co do jego obiektywizmu i niezależności.

 

IV. Korupcja w szkole.

Korupcja w szkole jest zjawiskiem niedopuszczalnym. O każdym naruszeniu tej zasady Dyrektor ma obowiązek poinformować jednostkę nadrzędną.

W porównaniu z innymi obszarami życia społecznego zachowania korupcyjne w oświacie nie są tak poważnym problemem, jak w służbie zdrowia, administracji publicznej, czy na styku życia politycznego i gospodarczego. Niestety jednak i oświata nie uchroniła się całkiem od zachowań korupcyjnych, a przynajmniej sytuacji nieprzejrzystych i rodzących konflikt interesów. Do najczęstszych sytuacji korupcyjnych lub wiążących się z konfliktem interesów (nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie) należą:

 • zalecenie rodzicom zapłacenia za prywatne lekcje, podczas których nauczyciel - poza lekcją czy oficjalnym dyżurem - uczy materiału objętego programem nauczania
 • skierowana do rodziców prośba o wniesienie opłaty na rozbudowę infrastruktury szkoły lub zajęcia pozalekcyjne
 • przyjmowanie od uczniów i/lub rodziców prezentów
 • zalecenie rodzicom kupienia podręcznika, wydanego przez wydawnictwo, które dało nauczycielom lub szkole jakiś "prezent".

 

System edukacyjny powinien działać na zasadach sprawiedliwości i równych szans. Korupcja w szkołach i na uczelniach zaprzecza tym pojęciom, niszcząc kapitał społeczny i zaufanie do instytucji publicznych. Nielegalne opłaty za przyjęcie do danej placówki czy zdanie egzaminu, opłacanie korepetytorów to duże obciążenie dla ubogich rodziców. Korupcja przy budowaniu lub remontowaniu budynków szkolnych obciąża budżet na edukację i w konsekwencji obniża jakość usług edukacyjnych. Zachowania korupcyjne związane z zakupem podręczników czy komputerów prowadzą do złych wyborów opartych na nie merytorycznych kryteriach, przez co pozbawiają uczniów dostępu do naprawdę najlepszych pomocy naukowych. Korupcja przy przyjmowaniu i awansowaniu nauczycieli negatywnie wpływa na jakość kształcenia i pozwala słabiej wykwalifikowanym nauczycielom i dyrektorom zająć stanowiska, do których nie są przygotowani merytorycznie.
            Najwyższą ceną jaką płacimy wszyscy za korupcję w edukacji jest jednak utrata zaufania. Jeśli młodzi ludzie przekonają się, że miejsce lub ocenę, w szkole można sobie kupić, stracą do nich zaufanie i prawdopodobnie również w dorosłym życiu uciekać się będą do podobnych praktyk. A przecież właśnie w szkole takie postawy i zachowania uczniów, jak uczciwość i rzetelność powinny znaleźć szczególne wzmocnienie

 

 1. Postępowanie w związku z naruszeniem postanowień Kodeksu etyki

W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Kodeksu etyki sprawę rozpatruje Dyrektor. W razie potwierdzenia naruszenia postanowień kodeksu etyki dyrektor może podjąć decyzję o zastosowaniu kary porządkowej wskazanej w art. 108 Kodeksu pracy.

W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Kodeksu etyki, mającego jednocześnie znamiona popełnienia przestępstwa, dyrektor zawiadamia Starostę Powiatu Opoczyńskiego i w dalszej kolejności realizuje wydane przez niego dyspozycje.

 

 1. Monitoring przestrzegania postanowień Kodeksu etycznego

Sekretariat szkoły przyjmuje uwagi i spostrzeżenia w przedmiocie obowiązywania
i przestrzegania postanowień Kodeksu. Uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać w formie pisemnej, ustnie ? wyznaczonemu pracownikowi ? referentowi ds. dokumentacji szkolnej, lub za pomocą internetu.

W zależności od charakteru oraz istotności wniesionych uwag i spostrzeżeń, Dyrektor rozważy możliwość poinformowania Starosty Powiatu Opoczyńskiego, przygotowania projektu zmian wewnętrznych przepisów i regulacji obowiązujących w szkole lub podjęcia innych stosownych kroków.

W przypadku jakichkolwiek naruszeń zasad etycznych i oszustw, w tym działań mających znamiona korupcji  Dyrektor powinien być bezpośrednio powiadamiany przez pracownika, który zauważył sytuacje, w których zostały naruszone zasady etyczne i przypadki nadużyć i oszustw. Sprawę rozpatruje dyrektor. Może podjąć decyzję o zastosowaniu kary porządkowej wskazanej w art. 108 Kodeksu pracy, a jeśli chodzi o sytuacje związane z wystąpieniem korupcji na terenie szkoły informuje on organ prowadzący.

 

Kodeks Etyki wchodzi w życie z dniem 17.07.2012r

Z Kodeksem Etyki zapoznali się wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.